Stadgar

§ 1 Ändamål & syfte:

Klubben är en sammanslutning av flugfiskeintresserade fritidsfiskare.

Klubben har till syfte:

- att bidra till fiskets utveckling som sport och rekreationsform.

- att befrämja flugfiskets och fiskevårdens utveckling.

- att genom ungdomsverksamhet stimulera fiske och naturintresset bland ungdomen och därigenom ge dem ökat utbyte av fritiden.

- att bekämpa olaga och olovligt fiske samt andra oarter inom fiskets område.

- att verka för ökat fiske och naturvett liksom respekt för andras rätt.

- att verka för ett gott kamratskap mellan klubb och övriga förbundsmedlemmar.

- att befrämja ett gott samarbete med klubbar och andra kategorier fiskare till åstadkommande av god trivsel på fiskevattnen.

§ 2 Medlemskap:

Rätt till medlemskap äger varje flugfiskeintresserad person som ansöker om inträde, betalar föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och föreskrifter. Medlemsavgiften skall vara betald senast 30/4 varje år och medlemsantalet skall vara obegränsat.

§ 3 Uteslutning:

Medlem som uppsåtligen skadar klubben eller grovt åsidosätter stadgarnas bestämmelser eller uppträder så att klubbens anseende bringas i fara kan av styrelsen uteslutas. Fråga om uteslutning får dock ej upptas till avgörande förrän medlemmen beretts tillfälle att inom en viss bestämd tid yttra sig i ärendet, föreslaget det närmsta styrelsemötet dock måste det vara minst 14 dagar till styrelsemötet.

§ 4 Förvaltning/Styrelsen:

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en särskild utsedd ordförande och minst två ledamöter jämte suppleanter, vilka samtliga utses för en tid på två år på så sätt att halva antalet styrelseledamöter och suppleanter avgår vartannat år. Styrelsen har beslutsrätt när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen beslutar med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordförande utom vid val, där lotten avgör. Klubben tecknas av fungerande ordförande jämte styrelseledamot.

§ 5 Revision:

För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet två revisorer jämte suppleanter för dessa. Revisorer och suppleanter väljes på ett år. Klubbens räkenskaper avslutas per den 31/12 årligen.

§ 6 Motioner:

Motioner och ärenden vilka skall upptas till behandling vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 31/12.

§ 7 Årsmöte:

Årsmöte skall hållas årligen före Mars månads utgång. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande.

2. Fråga mötets behöriga utlysande.

3. Val av mötesfunktioner.

4. Styrelsens förvaltningsberättelse.

5. Revisorernas berättelse.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

7. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.

8. Val av två revisorer jämte suppleanter.

9. Val av erfoderliga kommittéer.

10. Fastställande av avgifter.

11. Styrelsens rapporter och förslag.

12. Motioner och ärenden.

13. Övriga frågor.

14. Mötets avslutning.

§ 8 Kallelse:

Kallelse till årsmötet skall utsändas senast åtta dagar före årsmötesdagen.

§ 9 Extra årsmöte:

Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen, dock tidigast 60 dagar efter ordinarie årsmötet eller 90 dagar före ordinarie årsmötet.

§ 10 Stadgeändringar:

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av två på varandra följande klubbmöten varav ett skall vara ordinarie årsmötet och varvid det skall föreligga minst 2/3 majoritet. Mellan dessa beslut skall minst en månad förflyta.

Ändringsförslag skall anges i kallelsen till årsmötet.

§ 11 Klubbens upplösning:

Beslut om klubbens upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följande klubbmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 majoritet på vardera mötet.

§ 12 Klubbens kassa vid upplösning:

Klubbens ev. överskott skall vid en upplösning betalas tillbaka till dåvarande medlemmar.

§ 13 Stadgarnas ikraftträdande:

Dessa stadgar träder ikraft 2006-04-14 då klubbens tidigare stadgar samtidigt upphör att gälla.

 

Hittade inte flödet

Besökare online

Vi har 2 besökare och inga medlemmar online