1982

 Våren 1982 bildades "FFK-Dunkroken" av 10 flugfiskare vilka länge känt ett behov av en gemensam förening.

 

 

1985

Klubben har under det gångna året haft en livlig klubbverksamhet. 41st sammankomster med bla. 2st studiecirklar i flugfiskarens insekter.

 

 • Klubblokalen har utnyttjats flitigt för flugbindarkvällar och övrig pyssel med fiskeutrustningen.
 • Fyra protokollförda styrelsemöten har hållits.
 • Under sportlovsveckan höll vi under två dagar öppethus för skolungdomar som fick lära sig lite om flugbindning.
 • Fem av våra juniorer och en ledare deltog i Distriktets ungdomsläger i Gysinge.
 • Två av våra medlemmar har genomgått ungdomsledarutbildning som anordnats av Distriktet.
 • Under flugfiskesäsongen träffades vi några gånger och gjorde gemensamma fisketurer.

1986

Klubben har under det gångna året haft en livlig klubbverksamhet. 41st sammankomster med bla. 2st studiecirklar i flugfiskarens insekter.

 

 • Klubblokalen har utnyttjats flitigt för flugbindarkvällar och övrig pyssel med fiskeutrustningen.
 • Fyra protokollförda styrelsemöten har hållits.
 • Under sportlovsveckan höll vi under två dagar öppethus för skolungdomar som fick lära sig lite om flugbindning.
 • Fem av våra juniorer och en ledare deltog i Distriktets ungdomsläger i Gysinge.
 • Två av våra medlemmar har genomgått ungdomsledarutbildning som anordnats av Distriktet.
 • Under flugfiskesäsongen träffades vi några gånger och gjorde gemensamma fisketurer.

1987

Åter ett framgångsrikt år för klubben. Medlemsantalet ökade från 30 till 43 medlemmar. Klubbaktiviteten har varit livlig och under verksamhetsåret hade vi inte mindre än 61 bokförda sammankomster.

Följande kan nämnas:

 • Tre studiecirklar, Öringen och Flugan, Fisketillsyn och Vill du fiska fluga.
 • Öppet hus för skolungdom under sportlovet.
 • Arrende av Lissjön med röjningsarbete och förberedelse för isättning av fisk.
 • Inplantering av regnbåge i Lissjön. Första tiden efter inplanteringen fiskades hullingslöst och återsläppande av fångad fisk, senare under säsongen fick klubbmedlemmarna ta en fisk per medlem och fisketillfälle. Fisket var mycket uppskattat med vakvillig fisk som såg ut att trivas i sjön.
 • Styrelsen har haft 6st bokförda styrelsemöten samt representerat klubben vid distriktets sammankomster.
 • I november anordnades klubbträff där Martin Risberg visade bilder och berättade om sitt Alaskaäventyr.

1988

Verksamheten under det gångna året har varit framgångsrik. Medlemsantalet har ökat markant och klubben har nu 55 medlemmar.

Följande aktiviteter har genomförts:

 

 • Studiecirklarna vill du fiska med fluga, flugfiskarens insekter, föreningskunskap samt vattenekologi med spöbyggnad.
 • Klubblokalen på Storg. 13 har rustats.
 • Under sportlovet hölls öppethus med flugbindning för skolungdomar.
 • Vid sjöarna har ett omfattande arbete utförts med städning, röjning, spångning, byggande av bryggor, uppsättning av anslagstavlor, soptunnor, rapportlådor mm. Vid Lissjön har parkering anlagts.
 • Ett antal utflykter, bla. till Lövåssjön har företagits.
 • Klubben deltog i Bessemerdagarna med praktisk demonstration av flugfiske i ankdammen.
 • Flertaliga träffar har hållits med kommunen och klubben är representerad i den kommunala fiskegruppen.
 • Klubbens fd. sekreterare Sören Jaktlund har invalts som ordförande i sportfiskarnas gästrikedistrikt.
 • Klubben har i sina 4 sjöar insatt 850kg regnbåge till ett pris av 35800:-.
 • Förutom ovan nämnda aktiviteter har det så gott som varje tisdag och torsdag under vinterhalvåret varit full aktivitet i klubblokalen där särskilt juniorerna varit flitiga representater.
 • Ett flertal protokollförda styrelsemöten har hållits.
 • Ett stort tack till Ovako Steel och Walléns mobilkranar. Ett stort tackäven till Ernst och Ivar klang för rustningen av klubblokalen. Samt till alla aktiv medlemmar.

Två föreningar blir en.
 • För att förbättra skötsel och administration av fisket i Hofors fiskevårdsförenings kortfiskesjöar har en omorganisation gjorts. 
  Detta innebär att:
  Flugfiskeklubben Dunkroken i Hofors bildat en fiskevårdssektion 880414 och att Hofors fiskevårdsförening från samma datum byter namn till och ingår i fiskevårdssektionen Flugfiskeklubben Dunkroken.
 
För fisket i sommar betyder detta:
 • 4st ädelfiskesjöar kommer att upplåtas till fiske via köp av dagkort i fiskekortsautomat samt ev. även i affär. De 4 sjöarna är Lissjön, Hamptjärn, Lövåssjön samt Ormsjön. Av dessa är Lissjön och Hamptjärn endast upplåtna för flugfiske med flugspö.

 

1989

Medlemsantalet har under 1989 stabiliserats sig efter de senaste årens stora uppgång, och klubben har nu 45 medlemmar.

 

 • Klubben deltog i Bessemerfesten med demonstration av flugfisketeknik i ankdammen, ett mycket uppskattat inslag.
 • I September hölls Naturens dag i samarbete med Naturskyddsföreningen och även då demonstrerades flugfiske, denna gång i Lissjön.
 • i Vanlig ordning har klubben haft flertal studiecirklar. Fiskebiologi, flugfiskarens insekter, att fungera i förening samt spöbyggnad. Klubben noterar ett fint samarbete meed Studiefrämjandet
 • På sportlovet hölls öppethus med demonstration av flugbindning för intresserade skolungdomar.
 • Vid de sjöar klubben arrenderar har ett omfattande arbete utförts. Vid Lövåssjön och Hamptjärn  har det varit röjning samt anläggning av bryggor och landgångar. I Lissjön har en stor ansträngning gjorts för att decimera gäddbeståndet. Ett stort tack till Bo Aldin, klubbens "Pike Predator".
 • Ca. 1 ton fisk, mest regnbåga men även en del öring har utsatts i klubbens sjöar betingande ett pris av 41000:-.
 • Ett flertal protokollförda styrelsemöten har hållits. Och det har varit trevliga sammankomster i vår nyrustade lokal.
 • Ett stort tack till Östmans sport för given sponsring. Ett stort tack även till Hofors fastighetsservice för gåvan av ett bord med bänkar till Lissjön, samt till alla aktiva medlemmar.

1990

Under året har verksamheten inom klubben varit omfattande med framförallt kursverksamhet under såväl vinter, vår och sommar.

 

 • Kurser har hållits i spöbyggnad, flugbindning och kast, fiskteknik samt fisketillsyn.
 • Höstens verksamhet kom igång sent men nu bedrivs 2st flugbindningskurser.
 • Klubben deltog i sportlovsaktiviteter med flugbindning i klubblokalen samt under Bessemerdagarna med förevisning och instruktioner i flugfiske.
 • Klubben har dessutom arrangerat Flugfiskets dag vid Lissjön under hösten. Detta arrangemang var mycket välbesökt och uppskattat trots det dåliga vädret.
 • Runt sjöarna har röjts under våren och ett vindskydd tillverkat av öppenvårdarna har ställts upp vid Lissjön. Mycket arbete återstår dock och styrelsen hoppas att alla kan ställa upp med någon form av hjälp denna vår.
 • Fiskekortförsäljningen var bra med omsättningen 80000:- vilket är nästan dubbelt så mycket som tidigare år. Satsningen på Lissjön som en sjö för alla sorters av fiske samt beslutet att lägga Ormsjön i malpåse har verkligen slagit väl ut. Därigenom har också Lövåssjön fått ett tätare fiskbestånd vilket också märktes på ökningen av fiskare också i Lövåssjön.
 • Under året har 5st bokförda styrelsemöten hållits.

1991

Under året har verksamheten inom klubben varit omfattande med framförallt kursverksamhet under vintern och våre.

 • Kurser har hållits i spöbyggnad och flugbindning.
 • Klubben deltog i sportlovsaktiviteter med flugbindning i klubblokalen samt under Bessemerdagarna med förevisning och instruktioner i flugfiske.
 • Runt sjöarna har röjts under våren och bryggor har byggts.
 • Under hösten startades flera studiecirklar och lokalen är öppen under Måndag, Tisdag och Onsdag kvällar. Flera nybörjare deltar i dessa kurser.
 • Fiskekortsförsäljningen var bra med omsättning 98000:- att jämföra med 89000:- föregående år. Pga den lågkonjuktur som råder kommer troligen stödet från Ovako att sjunka med 10% mindre omsättning som följd.
 • Kontakt togs under våren med kommunen angående erhållandet av anläggningsbidrag vilket kan ge klubben möjligheter att investera kring sjöarna i spångar mm.
 • Under året har 7st bokförda styrelsmöten hållits.
 • Klubben hade vid årets utgång 42st medlemmar.

1992

Under året har verksamheten inom klubben varit omfattande med framförallt kursverksamhet under vinter och vår.

 

 • Kurser har hållits i flugbindning och spöbyggnad.
 • Klubben deltog i sportlovsaktiviteter med flugbindning i klubblokalen.
 • Runt sjöarna har röjning skett. Ett omfattande arbete har gjorts med spångning runt Hamptjärn.
 • Klubben har även upplåtit Lissjön åt högstadiet vid ett tillfälle för fiskeaktiviteter, med ett positivt resultat både för skolan och klubben.
 • Under hösten startades flera studiecirklar och lokalen var öppen under måndag, tisdag och onsdag kvällar. Ett flertal nybörjare deltog under dessa cirklar.
 • Fiskekortförsäljning
  Sålda dagkort: 62540:-
  Sålda årskort: 9000:-
  Totalt 71540:-
 • Under året har en PC (dator) och en skrivare köpts in för sekreterarens räkning.
 • Anläggningsbidrag är sökt för verksamheten.
 • Likvida medel vid årets slut är 20079:-
 • Under året har fyra stycken bokförda styrelsemöten hållits.
 • Klubben hade vid årets slut 42st medlemmar.

1993

Under året har verksamheten i klubben varit omfattande med framförallt kursverksamhet under vinter och vår.

 

 • Klubben deltog i sportlovsaktiviteter med flugbindning i klubblokalen.
 • Runt sjöarna har röjning skett. Ett omfattande arbete har gjort med spångning runt Lövåssjön. Klubben har haft tillgång till en beredskapsarbetare som har gjort ett flertal arbeten runt våra sjöar på ett mycket bra sätt.
 • Under hösten startade flera studiecirklar och lokalen var öppen under tisdag och torsdag kvällar.
 • Fiskekortförsäljningen:
  Sålda dagkort: 48620:-
  Sålda årskort: 9000:-
  Totalt 57620:-
 • Drifts och grundbidrag är sökt för verksamheten.
 • Likvida medel vid årets slut är 4474:-
 • Under året har sex stycken bokförda styrelsemöten hållits.
 • Klubben hade vid årets slut 51st medlemmar mot 42st föregående år.
 • Klubben har arrangerat ett antal träffar med fiskekvällar samt ett par klubbträffar.

2009

Styrelsen har under året haft 3 protokollförda sammanträden och dessutom 2 arbetsmöten.

 • Två isättningar av fisk har skett under säsongen den 12 maj och 27 augusti.
 • Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets slut 27st. En ökning med 6 personer.
 • Polisen har tyvärr lagt ner förundersökningen rörande förskingringen av vår fordran på Time-kiosken.
 • Röjning av kastgator har skett under våren.
 • Kurs i flugbindning har påbörjats under 2009 och kommer att slutföras under 2010.
 • Klubbens kassabehållning uppgår till 8961,58:-.

2010

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden och dessutom 2 arbetsmöten.

 • Två isättningar av fisk har skett under säsongen den 6 maj och 26 augusti.
 • Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets slut 27st. Vilket innebär ett oförändrat medlemsantal.
 • En klubbdag med flytringsfiske arrangerades den 4 september.
 • Lagning av spångar och tillverkning av sittbräden har utförts.
 • Kurs i flugbindning har påbörjats under 2010 och kommer att slutföras under 2011.
 • Klubbens kassabehållning uppgår till 3095,58:-.
Hittade inte flödet

Besökare online

Vi har 7 besökare och inga medlemmar online