Nyheter

Årsmöte 2013

 

Protokoll fört vid FFK Dunkrokens årsmöte.

 

Datum: Tisdagen den 19 mars 2013.

Tid:   Klockan: 19:00. 

Plats: Studiefrämjandets lokal, Hofors.

 

Ärenden enligt stadgarna:

 

 1. Mötets öppnande.
  Allan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande (poststämplat 8 dagar före mötet ).
  Deltagarna fann att mötet utlysts i tid.

 

 1. Val av mötesfunktionärer.
  Val av Ordförande för mötet: Allan Sjöberg

  Val av Sekreterare för mötet: Conny Ahlin

  Val av justeringsmän: Patrik Eriksson och Magnus Fängström valdes till justeringsmän.

 

 1. Styrelsens förvaltningsberättelse.
  Allan läste upp verksamhetsberättelsen för år 2012 och Mats läste upp den ekonomiska rapporten. Fråga angående bidrag ställdes och Mats berättade att vi sålde klubbens flugspö på Tradera för 2022: - och placerade inkomsten under bidrag.
  Mötet godkände förvaltningsberättelserna.

 

 1. Revisorernas berättelse.
  Våra revisorer, Kjell och Magnus har gått igenom räkenskaperna och funnit att dessa är i exemplarisk ordning och är lätt överskådliga. 

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
  Revisorerna yrkade på att ge styrelsen ansvarsfrihet och mötet godkände detta.

 

 1. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter, styrelsens konstituering och val av firmatecknare.
  Följande förslag har framkommit.
  Ordförande: Allan Sjöberg 2år

  Vice Ordförande: Patrik Eriksson 2år

  Vakant ledamot: Lars Nordström 2 år

  Kassör: Mats Petersson 2år

  Valberedning lämnas vakant och styrelsen ges förtroende för detta.
  Mötet godkände samtliga poster.

 

 1. Val av två revisorer jämte suppleanter.
  Följande förslag har framkommit:
  Kjell Demasure och Magnus Fängström.

  Som suppleant valdes Staffan Forslund.
  Mötet godkände samtliga

 

 1. Val av erforderliga kommittéer.
  Ordförande föreslår att punkten skjuts fram till punkt 13
  Godkändes av mötet

 

 1. Fastställande av avgifter.
  Förslag att lämna medlems och fiskekortsavgifterna oförändrade vilket godkändes av mötet.

 

 1. Styrelsens rapporter och förslag.
  Svea gruppen inbjuder till informationsträff tisdagen den 26 mars 2013 på folketshus i Hofors angående ”Mitt Gästrikland” genom Gästriklands tidning där föreningar kan och får skriva kostnadsfritt om klubben. Mötet fann att det kan vara av intresse att få ut information om klubben.

  Arkiv Gävleborg erbjuder en kurs om arkivhantering för klubbar och föreningar tisdagen den 6 april. Kostnad för kursen är 150: -/person. Mötet finner att det inte är av intresse.

  Medlemsförmån 10% rabatt/ inköp erbjuds hos Real Fishing.

   Vi diskuterade Bessemerfesten och sammarbete med Real Fishing och Studiefrämjandet angående uppvisande av klubben vid ankdammen. Vi kollar vidare med Stig på studiefrämjandet och Jim på Real Fishing.

  Vi diskuterade Lissjödagen där medlemmar deltar och visar upp klubben. Vi diskuterade även att erbjuda korv med bröd för de som kommer och är intresserade.

  Förslag om en banderoll med klubbens namn så att vi syns ordentligt när vi deltager på evenemang diskuterades. Magnus Fängström kollar detta.

 

 1. Motioner och ärenden.
  Inget inkommet att ta upp. 

 1. Övriga frågor.
  Bygg och röjning får vi hjälp med av studiefrämjandet mot bensin/milersättning åt de som utför arbetet. Vänster sida är mest angeläget att röja upp i gamla kastgator, vass och några landgångar bör bytas ut. Vi kollar även om studiefrämjandet kan ställa upp med någon isättning för att spara pengar till vissa reparationer vid Ormsjön.

  Frågan om isättning av fiskarter kom upp och mötet fann att vi fortsätter med Regnbåge.

  Ett förslag om ett långsiktigt projekt diskuterades. Projektet handlade om en ren put and take fiskesträcka i lungenån där vi börjar från scratch med att plantera ut rom från stationär öring. Det finns öring som inte vandrar vid lek utan håller sig till vattendraget den är uppväxt i. Mötet fann detta intressant och vidare diskussioner kommer att tas kring detta.     

 

 1. Mötets avslutning.

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar årsmötet avslutat.

 

 

Bullar och kaffe bjöds på under mötet. En tyst minut hölls för att hedra en bortgången medlem.

 

 

________________________________________

SekreterareOrdförande

Conny AhlinAllan Sjöberg

 

 

_________________________________________

JusterasJusteras

Patrik ErikssonMagnus Fängström

 

#visesihofors


Hittade inte flödet

Vi köper vår fisk från

Besökare online

Vi har 4 besökare och inga medlemmar online