Nyheter

Årsmöte 2012

Årsmöte 2012

 

Protokoll fört vid FFK Dunkrokens årsmöte 2012.

Datum: Tisdagen den 6 mars 2012.

Tid:   Klockan: 19:00. 

Plats: restaurang Viva, Hofors.

Närvarande: 14 medlemmar

 1. Mötets öppnande.

Ordförande Allan Sjöberg öppnade mötet genom att uttrycka sin glädje att så många mött upp till dagens årsmöte..

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande (poststämplat 8 dagar före mötet ).

Skriftlig kallelse utgick till samtliga medlemmar den 16 februari

Beslöt: Att mötet utlysts i behörig ordning.

 1. Val av mötesfunktionärer.

Till ordförande valdes Allan Sjöberg, till sekreterare Staffan Forsslund.

Till justeringsmän valdes Mats Eriksson och Patrik Eriksson.

 1. Styrelsens förvaltningsberättelse.

Styrelsens förvaltningsberättelse lästes upp och godkändes.

Beslöt att årets behållning om 3 802,58:- kr överföres till verksamhetsåret 2012.

 1. Revisorernas berättelse.

Upplästes och lades till handlingarna.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

Beslöt att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

 1. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter, styrelsens konstituering och val av firmatecknare.

Beslöt välja:  Allan Sjöberg för ett år omval,

 Mats Eriksson för 2 år omval,

 Conny Ahlin för 2 år nyval och

Urban Olsson för 2 år nyval.

Beslöt att styrelsen konstituerar sig enligt följande:

Ordförande: Allan Sjöberg, 19420720-8416

Sekreterare Conny Ahlin, 

Kassör: Mats Peterson, 19570414-0093

Vice Ordförande: Mats Eriksson,

Övriga ledamöter: Ingvar Hammar,

 Urban Olsson..

Beslöt att klubbens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

 1. Val av två revisorer jämte suppleanter.

Beslöt välja Kjell Demasure och Magnus Fängström till ordinarie revisorer med

Lars Nordström som suppleant.

 1. Val av erforderliga kommittéer.

Beslöt att till ungdomskommitté välja: Mats Eriksson och Emil Jonsson.

Beslöt att till Bygg- och röjningskommittén välja följande:

Jonas Dilén sammankallande,

Johan Dilén och

Claes Westberg.

Beslöt att till valberedning välja:

Johan Dilén, sammankallande och

Jonas Dilén.

10. Fastställande av avgifter.

Beslöt att avgifterna för 2011 skall vara följande

Medlem vuxen (>18 år) 150 kr.

Medlem ungdom (>16 år)  90 kr.

Medlem barn (<16 år)  70 kr. Barn under 16 år fiskar på föräldrarnas fiskekort).

Fiskekort (årskort för medlemmar) 350 kr.

Dagkort (Dygn)  100 kr/dygn.

Medlemsavgiften och fiskekortsavgiften betalas in på bankgiro

444-3511 via bankkontor eller via internetbanken, dessa avgifter skall vara inbetalda senast 2010-03-31, medlemskortet sändes till vederbörande per post då betalningen är verifierad. Det går att börja fiska tidigare mot uppvisande av kvitto på inbetalningen.

Dagkorten finns att köpa hos:

Studiefrämjandet, Hofors.

Kiosken, Stallbacken.

Real Fishing i Sandviken (tidigare Sportimport).

 1. Styrelsens rapporter och förslag.

Styrelsen rapporterade att man hyr in sig i Studiefrämjandets Kassaskåp, som är placerat i Time-kiosken för förvaring av fiskekort och kontanter, för en engångskostnad på 500:-kr.

Styrelsen meddelade att man nu fått klartecken från Svea Skog att bygga en brygga.

Beslöt årsmötet att sätta planerna i verket.

 1. Motioner och ärenden.

Varken några motioner eller förslag har inkommit inom stadgeenlig tid.

 1. Övriga frågor.

Beslöt efter diskussion och votering med rösterna 8 för och 6 emot att som enda fisksort sätta i regnbåge..

Beslöt att medlemmar får bedriva isfiske efter gädda under mars månad. Detta får även ske i sällskap med utom stående.

 1. Mötets avslutning.

Ordföranden tackade för förnyat förtroende och uttalade sin förhoppning om en positiv utveckling under det påbörjade verksamhetsåret.

Hofors dag som ovan

Vid protokollet 

_____________________________

Staffan Forsslund, sekreterare

 

#visesihofors


Hittade inte flödet

Vi köper vår fisk från

Besökare online

Vi har 4 besökare och inga medlemmar online